เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมาหบัณฑิต ปีการศึกษา 2564
สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่
หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
5. ผลทดสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
6. โอนเงินการสมัครสอบ จำนวน 650 บาท ได้ที่บัญชี
หมายเหตุ
ให้เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ/หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ส่งได้ที่:
คุณปิยภัทร คุณเจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
» โทรศัพท์: 02-613-2527, 066-14259615
» โทรสาร: 02-623-5855
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: 02-613-2509, 02-613-2522, 02-613-2527
Fax: 02-623-5855
Email: piya_pong2@hotmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
ลิขสิทธิ์ © 2019 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์