เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คลิกที่นี่
1. สมัครหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต โอนเงินจำนวน 650 บาท ได้ที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักสูตร สสม.(ปรับปรุง 2558) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลขที่ 983-4-35681-1
2. ใบสมัคร 1 ชุด
3. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
7. ผลทดสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
8. หลักฐานการโอนเงิน 650 บาท
หมายเหตุ
ให้เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ/หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครและเอกสารข้อ 2-8 ส่งได้ที่:
คุณปิยภัทร คุณเจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
» หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต โทรศัพท์: 02 613 2509, 096 765 3463
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: 02-613-2509, 02-613-2522, 02-613-2527
Fax: 02-623-5855
Email: piya_pong2@hotmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
ลิขสิทธิ์ © 2019 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์